OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
ZASADY OGÓLNE
Szopen-Tour Sp. z o.o., zwane dalej „biurem podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku i zwiedzania w imprezach turystycznych. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych określają prawa i obowiązki Klientów i biura podróży. Organizatorem imprez turystycznych jest biuro podróży.
 
DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "Rozporządzenie") i w związku z przetwarzaniem przez Szopen-Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie Zdrój, Pani/Pana danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szopen-Tour Sp. z o.o., adres siedziby: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 42 B, NIP: 883-187-62-42, REGON 524687178, nr. tel. 784-350-785, email biuro@szopen-tour.pl. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@szopen-tour.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach: realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia); realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szopen-Tour Sp. z o.o., marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia); weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako "Wpłacający") (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia); ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wzór podpisu, a jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu; dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego Państwo korzystają na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Szopen-Tour Sp. z o.o. takie jak adres IP i identyfikator MAC. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Szopen-Tour Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów; Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.
Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane: jeśli dane dotyczą zawartej z Szopen-Tour Sp. z o.o. umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy); jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia) Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji częściwszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacji nie dokonywał(a) Pani/Pan osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Pani/Pana rzecz.
 
OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI
Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach podróży lub płatnik) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
 
UCZESTNICTWO W IMPREZIE
Rezerwacja imprezy nie podlega numerowaniu miejsc w autokarze. Przewodnik posiada listę osobową na podstawie której, wpuszcza do autokaru osoby mające opłaconą imprezę. Uczestnicy są wpisani na listę na podstawie kolejności założonych rezerwacji, tj. pierwsi wyczytywani są uczestnicy, którzy najwcześniej dokonali rezerwacji i opłacili imprezę. Na wyraźne życzenie uczestników jest możliwość wyczytania ich jako pierwszych. Uczestnicy mają obowiązek być co najmniej na 10 minut przed planowanym odjazdem. Uczestnicy, którzy przyjdą na miejsce zbiórki po wyznaczonym 10 mintuowym terminie zajmują pozostałe wolne miejsca w autokarze i nie mają prawa do odszkodowania z tego tytułu. 
 
CENA IMPREZY, PASZPORT I WIZY
Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat.
Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym biuro podróży zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem. 
 
A. Z powodu okoliczności leżących po stronie BIURA PODRÓŻY
O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach biuro podróży ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować biuro podróży pisemnie (bezpośrednio lub poprzez punkt sprzedaży, w którym została założona rezerwacja na wyjazd organizowany przez Biuro Podróży) czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji jest zbyt niska. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni o odwołaniu imprezy. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.

B. Z powodu okoliczności leżących po stronie KLIENTA
Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do biura podróży. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodów niezależnych od biura podróży, Klientowi przysługuje 100% zwrotu przy rezygnacji najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem, a zwrot tej kwoty Klientowi powinien nastąpić w ciągu ustawowych 14 dni. W przypadku rezygnacji z wycieczki na mniej niż 7 dni przed wycieczką, biuro zwraca kwotę opłaconej wycieczki tylko w przypadku, kiedy miejsca zostaną sprzedane innym Klientom.
Jeżeli Klient nie stawi się na miejsce zbiórki - na własny koszt pokonuje drogę powrotną.
 
AUDIO-TOUR GUIDE
Uczestnik, któremu podczas imprezy turystycznej zostanie powierzone urządzenie systemu Audio-Tour Guide jest zobowiązany do jego zwrotu po zakończeniu zwiedzania. W przypadku nie zwrócenia urządzenia jest on zobowiązany do zapłaty za urządzenie Audio-Tour Guide 185 złotych brutto.
 
UBEZPIECZENIE
Zakres ubezpieczenia turystycznego wliczonego w cenę wycieczki jednodniowej na terenie Polski znajduje się pod linkiem
Zakres ubezpieczenia turystycznego wliczonego w cenę wycieczki jednodniowej na terenie Europy znaduje się pod linkiem

 
REKLAMACJE
Biuro podróży ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić przewodnika lub przedstawiciela biura podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do biura podróży). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności. Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie. Biuro podróży ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania przedmiotów zapomnianych. Opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona. Wszystkie reklamacje (z dokładnym oznaczeniem imprezy, której dotyczą, o ile to możliwe wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej listem poleconym na adres:
Szopen-Tour Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 42B
57-350 Kudowa-Zdrój

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.
Zapraszamy do naszego biura w Kudowie-Zdrój przy ulicy Zdrojowej 42B. Nr tel +48 784 350 785
Dołącz do nas na
Jesteś już 2138108 odwiedzającym tą stronę. Ilość osób na stronie: 6
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-26
© 2010-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone - Szopen-Tour
Wersja 2.9.060723 Powered by 2ru