OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
ZASADY OGÓLNE
Biuro turystyczne Szopen-Tour, zwane dalej „biurem podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku i zwiedzania w imprezach turystycznych. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych określają prawa i obowiązki Klientów i biura podróży. Organizatorem imprez turystycznych jest biuro podróży.
 
OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI
Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach podróży lub płatnik) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
 
CENA IMPREZY, PASZPORT I WIZY
Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat.
Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym biuro podróży zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem. 
 
ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY PRZED WYJAZDEM
A. Z powodu okoliczności leżących po stronie BIURA PODRÓŻY
O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach biuro podróży ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować biuro podróży pisemnie (bezpośrednio lub poprzez punkt sprzedaży, w którym została założona rezerwacja na wyjazd organizowany przez Biuro Podróży) czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji jest zbyt niska. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni o odwołaniu imprezy. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.

B. Z powodu okoliczności leżących po stronie KLIENTA
Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do biura podróży lub do punktu sprzedaży, w którym zawarta została umowa na wyjazd. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od biura podróży, Klientowi przysługuje 100% zwrotu wpłaconej kwoty najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem, a zwrot tej kwoty Klientowi powinien nastąpić w ciągu 14 dni.
Jeżeli Klient nie stawi się na miejsce zbiórki - na własny koszt pokonuje drogę powrotną.
 
AUDIO-TOUR GUIDE
Uczestnik, któremu podczas imprezy turystycznej zostanie powierzone urządzenie systemu Audio-Tour Guide jest zobowiązany do jego zwrotu po zakończeniu zwiedzania. W przypadku nie zwrócenia urządzenia jest on zobowiązany do zapłaty za urządzenie Audio-Tour Guide 185 złotych brutto.
 
UBEZPIECZENIE
; Zakres ubezpieczenia turystycznego wliczonego w cenę wycieczki jednodniowej znajduje się pod linkiem
 
REKLAMACJE
Biuro podróży ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić przewodnika lub przedstawiciela biura podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do biura podróży). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności. Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie. Biuro podróży ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania przedmiotów zapomnianych. Opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona. Wszystkie reklamacje (z dokładnym oznaczeniem imprezy, której dotyczą, o ile to możliwe wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej listem poleconym na adres:
Biuro turystyczne Szopen-Tour
ul. Zdrojowa 42B
57-350 Kudowa-Zdrój

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.
Zapraszamy do naszego biura w Kudowie-Zdrój przy ulicy Zdrojowej 42B. Nr tel +48 784 350 785
Dołącz do nas na
Jesteś już 805363 odwiedzającym tą stronę. Ilość osób na stronie: 8
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-11
© 2010-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone - Szopen-Tour
Wersja 3.4.190218 Powered by 2ru